මරණ දැන්වීම්


 

ආර්. එම්.ලීලාවතී ලොකු මැණිකේ - මාතාව නාරම්මල මී වැව මහගෙදර පදිංචි ආර්. එම්. ලීලාවතී ලොකු මැණිකේ උපාසිකා මාතාව අභාවප්‍රාප්ත වූයෙන් ඒ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු 20 වෙනි බදාදා කුරුණෑගල ආදාහනාගාරයේදී සවස 5 ට සිදු කෙරේ. ශෝකයට පත් දරු පිරිස. 109058

.

කර්තෘට ලියන්න | මුද්‍රණය සඳහා