පුදුකුඩුඉරිප්පු මහා විද්‍යාලයේ සිසුසිසුවියන්ට පොත්පත් හා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

පුදුකුඩුඉරිප්පු මහා විද්‍යාලයේ සිසුසිසුවියන්ට පොත්පත් හා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ
 

එල්.ටී.ටී.ඊයත් සමඟ අවසන් සටන පැවැති පුදුකුඩුඉරුප්පු හි පිහිටි පුදුකුඩුඉරිප්පු මහා විද්‍යාලයේ සිසුසිසුවියන්ට පොත්පත් හා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ බෙදාදීමේ උත්සවයට සහභාගී වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ත්‍රස්තවාදීන් විසින් විනාශ කළ විද්‍යාලයේ ශ්‍රවණාගාරය නරඹමින්. මෙහි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳ සොය බැලීමද මෙහි අරමුණ වී තිබුණි. මුලතිව් ආඥාපති එල්. පී.ආර්. මාක් මහතා ද මෙහි සිටී.

ඡායාරූපය - සුදත් මලවීර

.

කර්තෘට ලියන්න | මුද්‍රණය සඳහා