මරණ දැන්වීම්


 

ගරු මේරි මොඩස්ටා ප්‍රනාන්දු සොයුරිය - ගරු මේරි මොඩස්ටා ප්‍රනාන්දු සොයුරිය ස්වර්ගස්ථ වූවාය. භුමදානය සැප්තැම්බර් මස 12 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා පෙරවරු 9.00 ට පැවැත්වෙන දිව්‍ය පූජාවෙන් පසු වෙන්නප්පුව පොදු සුසාන භුමියේදී සිදු කෙරේ. ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය, වෙන්නප්පුව.
200654

.

කර්තෘට ලියන්න | මුද්‍රණය සඳහා