මහින්ද, ජොන්ස්ටන් බලන්න වැලිකඩට

මහින්ද, ජොන්ස්ටන් බලන්න වැලිකඩට

[2015-05-07 18:10]

පසුගිය දා අත් අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් කර සිටින හිටපු වෙළඳ ඇමැති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා බැලීමට හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද සවස වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට ගියේය.

කර්තෘට ලියන්න | මුද්‍රණය සඳහා