2014-04-18

 

සුවපත් සිත් ඇති තෙරුවන් සරණ..

ආර්ය කාන්ත සීලය හඳූනා ගනිමු

'සොතාපත්ති අංග" කියල කියන්නෙ සෝවාන් ඵලයට පත් වුණ කෙනෙක් තුළ පිහිටා තිබෙන අංග යි.

පළවෙනි කාරණය තමයි බුදු රජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අචලප්‍රසාදය ඇති කර ගැනීම. ඒ කියන්නෙ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි තමා තුළ තිබෙන පැහැදීම වෙන කිසි ම කෙනෙකුට නැති කරන්ට බෑ. සෝවාන් වුණ කෙනා තුළ ඒ පැහැදීම පිහිටල තියෙනව.

ඊලඟ අංගය තමයි ධර්ම රත්නය කෙරෙහි අචල ප්‍රසාදය. අචල ප්‍රසාදය කියල කියන්නෙ ධර්මය කෙරෙහි තමාගේ පැහැදීම වෙනස් වෙන්නෙ නෑ කියන එක යි. ඊලඟ කාරණය තමයි සංඝරත්නය කෙරෙහි අචල ප්‍රසාදය ඇති කර ගැනීම.

ඊලඟ කාරණය තමයි 'ආර්ය කාන්ත" සීලය. ආර්ය කාන්ත සීලයට පැමිණි කෙනා අතින් තමා රකින සිල්පද අපිරිසිදු වෙන්නෙ නෑ. ඒ සීලය ගැන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට කියා දෙනව "නොකැඩුණු, සිදුරු නොවුණු, කැලැල් නොවුණු, තෘෂ්ණා දාස බවින් මිදුණු, පැල්ලම් නැති, නැණවතුන්ගේ පැසසීමට ලක්වුණු, තෘෂ්ණා දෘෂ්ටියක් හා නො බැඳූණු, සමාධියට හිත පිණිස පවතින සීලයක්" කියල. එයින් පෙන්වා දෙන්නෙ තමා රකින සීලය කිළිටි වෙන්නෙ නෑ කියන කාරණය යි.

බලන්න සමහර අය තමා රකින සිල් පද බිඳගන්නෙ නැති වුණත් තමා අතින් සිල් පද කිළිටි කරගන්නව. එහෙම සිල්පද කිළිටි වුණාම තමාගේ සිත පසුතැවෙනව. තමාගේ සීලය බිඳෙන්නෙන් නැත්නම් කිළිටි වෙන්නෙත් නැත්නම් එයාගෙ සිත පසු තැවෙන්නෙ නෑ. යම් කෙනෙක් සිල්පද සමාදන් වෙලා ඉන්නව, වුණත් එයා අතින් සීලය කිළිටි වෙලා නම්, එයාට සමාධිය වැඩෙන්නෙ නෑ. එයාගෙ සිත සමාධියක් වඩන්ට සුදුසු නැහැ.

ඇයි ඒ? තමාගේ සිතේ කිළිටි බවක් තියෙන නිසා යි. තමාගේ "සොර සිතක්" තියෙනව. ඒ කියන්නෙ 'සොරකම් කරනව" කියන දෙය නෙවෙයි. "හොර හිතක්" (වංචනික හිතක්) එයාට තියෙනව. එතකොට තමාගේ සිතේ උපන් පිරිසිදු බවක් තියෙනව ද? නැහැ. ඇයි ඒ? සිල් පද කිළිටි වූ නිසා බිය තැතිගැනීම තමා තුළ හටගෙන තියෙනව. එතකොට එයාට සමාධිය වඩන්ට බැහැ. එතකොට එයාට ආර්ය කාන්ත සීලයක් නෑ. නමුත් සෝවාන් ඵලටය පත් වුණ කෙනා තුළ ඒ ආකාරයට සීලය කිළිටි වෙන්නෙ නෑ. ඒ සීලයටයි 'ආර්ය කාන්ත සීලය" කියල කියන්නේ.

සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි!