එලාම් කන්නා

බලන්නකෝ මේ කරලා තියෙනෙ හපන්කමක හැටි.

ජේ වෙඩොන් මිනිත්තුවක් ඇතුළත එලාම් ඔරලෝසු 88 ක් තමන්ගෙ කකුලෙන් පාගලා කුඩු කරලා දැම්මා.

ඔහු මේ ගිනස් ලෝක වාර්තාව තිබ්බෙ 2008 ඔක්තෝබර් 03 වැනිදා ලන්ඩනයේදියි.