අම්බලන්තොට වී පර්යේෂණායතනය නව වී ප්‍රභේද තුනක් හඳුන්වා දෙයි

     

 

අද දින අභාවයන් පිළිබද දැන්වීම් ලැබී නොමැත.

.

කර්තෘට ලියන්න | මුද්‍රණය සඳහා